Tag: triệt lông diode laser

Cả chân

Công nghệ triệt lông vĩnh viễn mới xuất hiện ở Việt Nam nhưng đã nhận ...

Vùng mặt

Hết cạo, nhổ đến lột, tẩy lông… để loại bỏ những sợi lông vừa đen ...