Tag: triet long laze

Cả lưng

Theo các kết quả nghiên cứu khoa học, việc “rừng có rậm” hay không phụ ...

1/2 tay dưới

Rắc rối với chứng rậm lông . Hết cạo, nhổ đến lột, tẩy lông… để ...

Cả chân

Công nghệ triệt lông vĩnh viễn mới xuất hiện ở Việt Nam nhưng đã nhận ...